تأثیر ضریب اصطكاك سگمنت های دستگاه اكسپندر در عملیات انبساط نهایی تولید لوله بر عدم همراستایی دو سر لوله

همراستایی دو سر لوله (موزی شكل نبودن) در عملیات نهایی تولید لوله در صنعت لوله سازی بسیار مهم می باشد. بیشینه مقدار عدم همراستایی دو سر لوله طبق استاندارد API به اندازهی %0.2 طول لوله می باشد. عملیات انبساط نهایی شامل افزایش قطر لوله به اندازهی حداقل %0.8، در سرتاسر لوله، توسط فشار هیدرواستاتیكی داخلی یا توسط ابزار مكانیكی داخلی می باشد. هدف از انبساط نهایی بالابردن انرژی كرنش ورق و همچنین تنش زدایی و رساندن قطر لوله به اندازه ی تعیین شده است.

ادامه مطلب

تحلیل رفتار لوله در حين عملیات انبساط نهایی‌

دستگاه اکسپندر و عملیات صورت گرفته توسط آن یكی از مهمترین بخش‌ های خط تولید لوله می‌باشد كه علاوه بر ایجاد شكل نهایی در لوله و تبدیل سطح مقطع از حالت چندضلعی به حالت دایروی، موجب كاهش تنش‌های پسماند ایجاد شده در حین فرآیندهای دیگر مانند جوشكاری می‌باشد. حساسیت این تجهیز به علت تعدد استفاده و كاربری و همچنین میزان بارگذاری فراهم آمده توسط آن، دوچندان می‌گردد. لذا شناخت صحیحی از رفتار لوله در حین این عملیات به منظور استخراج سایر پارامترهای طراحی به منظور طراحی معكوس و یا بررسی رفتار تخریب در قطعات مختلف این دستگاه ضروری می‌باشد.

ادامه مطلب

Login