اهم قراردادهای داخلی

توان تولیدسالیانه بالغ بر ۳۵۰۰۰۰ تن لوله در سال
کارفرمانوع پروژه
NIGC ۱۱۰ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۷۱ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۵۰ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۳۰ کیلومتر لوله گاز ۴۸ اینچ
NIGC ۱۹۰ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
IGTC ۵/۳  کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۲۰۸ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NISOC ۲۵ کیلومتر لوله نفت ۲۶ و ۳۶ اینچ ترش
NIGC ۲۳۹ کیلومتر لوله گاز ۳۶ و ۴۸ اینچ
NIGC ۶۷/۵  کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۷۰ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ
NIGC ۸۰۰ کیلومتر لوله گاز ۴۸ و ۵۶ اینچ

Login