شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

اهم توانمندی های واحد مهندسی عبارتند از:
۱- بهینه سازی خط تولید
۲- آماده سازی خط تولید به منظور تولید لوله با قطرهای مختلف: از آنجاییکه تولید هر قطر لوله نیازمند انجام تنظیمات فرایندی مختص خود می باشد، این تنظیمات توسط واحد فنی و مهندسی محاسبه گردیده و در اختیار واحد تولید قرار می گیرد

تابع القراءة

بـا نگاهی بـه فضای کسب و کار صنعت لوله سازی و تحلیل متغیرهای موثر بر این صنعت ، شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به عقد قرارداد صادرات به ترکمنستان گردیده و بدین ترتیب سالی سرشار از موفقیت و امید به آینده برای شرکت لوله سازی ماهشهر رقم خورد. در این سال مدیریت سعـی بـر آن داشت تـا بـا تاکید بر سه محور اتمام قرا